oh-my-zsh国内镜像安装和更新方法

邱秋 2021-11-29 15:59:33
最后更新 2022-08-23 15:16:49

安装依赖

  • git
  • zsh

Zsh 安装

Zsh 官网:http://www.zsh.org/

CentOS 安装:

sudo yum install -y zsh

Ubuntu 安装:

sudo apt-get install -y zsh

github 镜像安装

sudo apt install -y git
sudo apt install  -y zsh
wget https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh -O - | sh
chsh -s /usr/bin/zsh

以下是国内镜像,速度快

下载码云安装包

wget https://gitee.com/mirrors/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh

编辑install.sh

找到以下部分

# Default settings
ZSH=${ZSH:-~/.oh-my-zsh}
REPO=${REPO:-ohmyzsh/ohmyzsh}
REMOTE=${REMOTE:-https://github.com/${REPO}.git}
BRANCH=${BRANCH:-master}

REPO=${REPO:-ohmyzsh/ohmyzsh}
REMOTE=${REMOTE:-https://github.com/${REPO}.git}

替换为

REPO=${REPO:-mirrors/oh-my-zsh}
REMOTE=${REMOTE:-https://gitee.com/${REPO}.git}

编辑后保存, 运行安装即可. (运行前先给install.sh权限)

修改仓库地址

cd ~/.oh-my-zsh
git remote set-url origin https://gitee.com/mirrors/oh-my-zsh.git
git pull

选择主题

Robby的主题是默认主题。这不是最高兴的。这不是最简单的一个。这是正确的(对他来说)。

找到您想要使用的主题后,您需要编辑该~/.zshrc文件。您将在其中看到一个环境变量(全部大写),如下所示:

#ZSH_THEME="robbyrussell"
ZSH_THEME="agnoster"

这里是主题一览表 主题一览表 这里是主题一览表 主题一览表

随机主题

ZSH_THEME="random" # (...please let it be pie... please be some pie..)

从你最喜欢的主题列表中选择随机主题

ZSH_THEME_RANDOM_CANDIDATES=(
"robbyrussell"
"agnoster"
)

本文于2021-11-29 15:59:33发布在[code]分类下,当前已被围观798次

相关标签: linux zsh

永久地址:https://chuchur.com/article/oh-my-zsh-on-windows

版权声明:自由转载-署名-非商业性使用