oh-my-zsh国内镜像安装和更新方法

邱秋 • 2021年11月29日 • 阅读:1361 • linux zsh

安装依赖

  • git
  • zsh

Zsh 安装

Zsh 官网:http://www.zsh.org/

CentOS 安装:

sudo yum install -y zsh

Ubuntu 安装:

sudo apt-get install -y zsh

oh-my-zsh 安装

直接安装

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"
# or
sh -c "$(wget -O- https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

github 镜像安装

sudo apt install -y git
sudo apt install  -y zsh
wget https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh -O - | sh
chsh -s /usr/bin/zsh

以下是国内镜像,速度快

码云安装包安装

wget https://gitee.com/mirrors/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh

编辑install.sh

找到以下部分

# Default settings
ZSH=${ZSH:-~/.oh-my-zsh}
REPO=${REPO:-ohmyzsh/ohmyzsh}
REMOTE=${REMOTE:-https://github.com/${REPO}.git}
BRANCH=${BRANCH:-master}

REPO=${REPO:-ohmyzsh/ohmyzsh}
REMOTE=${REMOTE:-https://github.com/${REPO}.git}

替换为

REPO=${REPO:-mirrors/oh-my-zsh}
REMOTE=${REMOTE:-https://gitee.com/${REPO}.git}

编辑后保存, 运行安装即可. (运行前先给install.sh权限)

修改仓库地址

cd ~/.oh-my-zsh
git remote set-url origin https://gitee.com/mirrors/oh-my-zsh.git
git pull

选择主题

Robby的主题是默认主题。这不是最高兴的。这不是最简单的一个。这是正确的(对他来说)。

找到您想要使用的主题后,您需要编辑该~/.zshrc文件。您将在其中看到一个环境变量(全部大写),如下所示:

#ZSH_THEME="robbyrussell"
ZSH_THEME="agnoster"

这里是主题一览表-1 主题一览表

这里是主题一览表-2 主题一览表

随机主题

ZSH_THEME="random" # (...please let it be pie... please be some pie..)

从你最喜欢的主题列表中选择随机主题

ZSH_THEME_RANDOM_CANDIDATES=(
"robbyrussell"
"agnoster"
)

我,秦始皇,打钱!